โคพื้นเมือง หรือ วัวพื้นเมือง คุณสมบัติและการเลี้ยง